>

Grundlæggende coachuddannelse

Grundlæggende coach-uddannelse er den rigtige coachuddannelse for mennesker der ønsker at styrke evnen til nærvær, styrke de personlige potentialer samt tilegne sig en solid faglig tilgang til samtaler og coaching. 

Grundlæggende coaching tager afsæt i humanistisk og eksistentiel psykologi med fokus på det personlige lederskab. Derved lærer du coaching, hvis særkende er anerkendende og bevidstheds frembringende. At finde mening, værdier, mål og retning for udvikling er essentielt for mennesker og organisationer.

Formålet med grundlæggende coaching er at udvikle en personlig og faglig tilgang til samtaler og menneskers udvikling. Det er et udviklingsforløb, der udfordrer dig både personligt og fagligt gennem seks intense uddannelsesmoduler, hvor du vil opleve begivenheder, nærvær og læring der gør en forskel nu og de kommende mange år.

På grundforløbet vil du udvikle evnen til at være tro mod dig selv, dine værdier og det der betyder mest for dig som menneske. Et stærkt personligt lederskab er en forudsætning for at lykkes med mange af livets udfordringer.

Evnen til at skabe en positiv relation er afgørende for en vellykket samtale. Denne evne er vigtig i alle livets sammenhænge og professionelt en forudsætning for at lykkes. Du trænes i samtaleteknikker, kontakt og kommunikation der inddrager det hele menneske.

Selvudvikling og at være professionel coach er tæt forbundet. Derfor er personlig udvikling er vigtig del af uddannelsen

Uddannelsen sigter mod at udvikle deltagerne på fire områder. Det sker gennem undervisning og selv-studie af teori og faglitteratur. Personlig udvikling og faglig udvikling er to parallelle processer som vil udvikle dig til dit vigtigste værktøj. Praksis, træning og refleksion for at integrerer værdier, indstillinger og teori til ny bevidsthed.

 

Herunder de fire fokusområder.Hvad kan du forvente dig af udbytte

Uddannelsens grundlæggende menneskesyn er bl.a. at alle mennesker er unikke. Det vil sige, at vi aldrig helt præcist ved, hvad der kommer til at ske. Vi vil gerne bidrage til det enkelte menneskes særlige udvikling og være støtte på vejen.

På uddannelsen lægges op til at deltagerne hver især finder deres egen unikke plads i verden og som coach eller psykoterapeut.

Den eksistentielle tilgang praktiseres og danner rammen i læringsrummet. Så det du skal lære, oplever du i praksis. Praksis er at opleve. At opleve er at lade fænomenet vise sig, som sig selv, uden at det skal passe ind i kasser, normer og egne verdensbilleder.

Du kan forvente at du lærer dig selv bedre at kende, fordi du udfordres til at bruge nye sider af dig selv.

Fx styrkes og udvikles:

 • evnen til nærvær.
 • evnen til fokus og opmærksomhed i nuet
 • bevidsthed om (egen) kommunikation
 • en tilgang til samtaler der støtter klienter til at vælge og tage ansvar
 • tydelige værdier, grund-indstillinger i praksis.

Dine kollegaer får en sparringspartner/leder, der har en unik evne til at fremkalde klarhed og muligheder i en given situation og som mestrer coaching og teknikker der skaber optimal læring, forståelse og handlekraft.

Relationer, samarbejde, konflikter og samtaler forandres efter du har fuldført uddannelsen. Du udvikler en attraktiv evne til at være nærværende og se tingene som de er.


Målgruppe

Uddannelsens målgruppe er mennesker der ønsker en grundig coachuddannelse forankret i eksistentiel fænomenologi og personlig udvikling.                                                                                                                                               

Uddannelsen kan tages som et selvstændigt forløb eller udbygges efter behov. 

Vi har uddannet mennesker der nu arbejder som selvstændig coach, er offentlige og private ledere, selvstændige konsulenter, HR medarbejdere, projektledere, undervisere og nøglemedarbejdere med stor organisatorisk berøringsflade.


Det teoretiske grundlag

Det teoretiske grundlag er hentet fra humanistisk- og eksistentiel psykologi. Desuden anvendes de seneste teorier om trivsel fra den positive psykologi. 

Det humanistiske og eksistentielle menneskesyn har sine rødder i filosofisk refleksion over, hvad det vil sige at være menneske. Uddannelsens grundindstillinger er formuleret ud fra dette menneskesyn. 

Nedenstående indstillinger søges implementeret under uddannelsen:

1. Et hvert menneske har sit eget verdensbillede som dannes gennem livet. Verdensbilledet udfordres gennem livet og kan ses som en proces der slutter med døden. Verdensbilledet har både iboende muligheder og begrænsninger.

2. Mennesket har grundlæggende de ressourcer der skal til for at lykkes med sit liv.

3. Mennesket vælger selv sine værdier, antagelser og indstillinger til livet.

4. Nuet indeholder nøglen til anerkendelse og selvaccept.

5. At møde verden frit og åbent.

6. Det vi fokuserer på det vokser, og bliver ofte vores virkelighed.

Metoden vi underviser i, er den fænomenologiske metode, lige som vi er inspireret af Carl Rogers`s Klientcentrerede samtale. Den fænomenologiske metode er den grundlæggende tilgang til samtalerne. Fænomenologi handler om at opleve fænomener, sådan som de viser sig. At lade det som viser sig, vise sig ved sig selv, fri af alle forestillinger om rigtigt og forkert.

Carl Rogers betragtes ofte som empatibegrebets fader. Han betragtede empati som selve kernen i relation til klienten.  At være empatisk tilstede betyder, at coachen lever sig ind i klientens situation og skaber en følelsesmæssig identificering, samtidig med at han er klar over, at det handler om klienten, ikke ham selv.

Empati er en afgørende egenskab som trænes og bevidstgøres på følgende måder:

·         Primær empati: at føle med klienten; at læse nonverbale følelsesmæssige signaler.

·         Samstemmighed: At lytte med fuld modtagelighed; at stille sig ind på klienten.

·         Empatisk præcision: At forstå klientens tanker, følelser og hensigter.

 Coachteknikkerne du træner og lærer har vi udviklet siden 2001. Du lærer teknikker fra de mest anerkendte tilgange, bl.a. LØFT og GROW modellen. IDL har med succes siden 2002 samlet teknikkerne i IDL Ni-trins model og den fænomenologiske Tre-fase-model.

Uddannelsens indholder desuden:

 • Motivationens psykologi og dynamik. 
 • Personlige værdier og styrker
 • Kommunikationsteori  
 • Individuel coaching
 • Visualisering
 • Mentaltræning
 • Skabende nærvær
 • Principperne for personligt lederskab
 • Proaktiv planlægning
 • Konfliktløsning/håndtering
 • Træning i kommunikation og kontakt
 • Det menneskelige helhedssyn
 • Eksistensens udviklings-cirkel

 

Menneskesyn

På uddannelsen vil du møde et menneskesyn der bygger på eksistentiel og humanistisk psykologi.  Vi antager, at mennesket er en del af helheden og helheden er en del af det enkelte menneske. Mennesker lever livet i indbyrdes forbundethed og er her på jorden for at bidrage til fællesskabet. Hvert eneste menneske har sit eget verdensbillede som er skabt fra fødslen og frem til nu.  Menneskets verdensbillede præger fortolkningen af følelser, oplevelser, tanker og behov. Fortolkningen og verdensbilledet er bestemmende for samspillet med omverden og dermed afgørende for hvorvidt det lykkes at skabe meningsfulde interaktioner med andre mennesker.

Vi ser det enkelte menneske som unikt og indeholdende et potentiale af stor visdom. 

 

Kort gennemgang af forløbet

 

Seks uddannelsesmoduler

 • To internat moduler over 4 dage, første dag fra kl. 10.00 til sidste dag kl. 15.00
 • Tre moduler over 3 dage (9.00-17.00)
 • Et eksamensmodul over 2 dage
 • Deltagelse i træningsgruppe mellem modulerne, 30 timer.
 • Læse faglitteratur
 • Logbog og selvrefleksion
 • Træning, praksis og selvrefleksion

Modul 1

Grundlæggende begreber, teori og metode. Træning, refleksion, værdier, etik og proaktiv mindset. Dannelse er træningsgrupper.

Modul 2

Værdier og personlige og faglige mål. Udvikling gennem anerkendelse. Teori og metode. Etik og coaching. Træning, refleksion, værdier og holdninger.

Modul 3

Målet/kontrakten. Kontrakter med personlige og faglige mål. Teori og metode. Etik og coaching. Træning, refleksion, værdier og holdninger.

Modul 4

Coaching og konflikter. Dynamisk udvikling og at give plads til det største fremtidige potentiale. Eksistentielle dimensioner. Teori, metode og konflikthåndtering. Træning, refleksion, værdier og holdninger.

Modul 5

Indlæringsstrategier og mennesketyper. Udvikling - afspænding. Eksistentielle dimensioner. Teori, træning, refleksion, værdier og holdninger. Afslutning af uddannelsen/kursusbevis.

Modul 6 -Eksamen 

Grundlæggende coaching og kommunikation afsluttes med eksamen. Det forudsætter at du har deltaget på uddannelsen med et fravær på maks 10%.  Eksamen skal bestås for at gå videre til anden del -eksistentiel coach/Synergimager eller uddannelsen til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut

 

Obligatorisk litteratur, (ikke inkluderet.)

Coaching - hvad, hvorfor, hvordan: Gjerde, Susan

At lykkes: Martin Seligman

Det selvhelbredende menneske: Ehdin, Susanna

Social intelligens: Goleman, Daniel

Livets dilemmaer – En bog om eksistentiel psykologi: Jacobsen, Bo

 

Undervisere

Allan Fedders, Uddannelsesleder

Helle Børglum

Ebbe Lavent

 

Økonomi

Uddannelsen koster i 2016 kr. 28,500,- Beløbet indbefatter

Undervisning, færdighedstræning i gruppe på moduler.

Overnatning på internatmoduler

Løbende vejledning hos uddannelsesleder.

Midtvejsevaluering - bedømmelse af din faglige og personlige udvikling.

Grundlæggende undervisningsmaterialet som digitale pdf-dokumenter.

Online adgang til vores kursist-intranet.

Supervision i mindre grupper mellem modul 4 og modul 5.

Afsluttende eksamen med ekstern censor.


Tilmelding til IDL Coachuddannelse

Tilmelding her.


Herunder finder du mere information


Læringsmiljø

Vi har som mål at etablere et optimalt læringsmiljø. Derfor er forløbet designet som en blanding af forskellige læringsformer, der veksler mellem teoretiske input, praktiske øvelser og træning, erkendelse, refleksion og stillingtagen. Vi vægter et åbent læringsmiljø som giver mulighed for at den fornødne information bliver tilgængelig for coachens udvikling.
På hvert uddannelseshold etableres trænings- og studiegrupper.

David A. Kolb har beskrevet den pædagogik, som vi bruger på coachuddannelsen i bogen "Experiential Learning: Experience as the source of Learning and Development". Vi har omsat Kolb´s erfaringer til en pædagogik, vi oplever virker særdeles effektivt til personlig/faglig udvikling.

Institut for Dynamisk Lederskab og coachuddannelsens pædagogiske principper gør, at du samtidig udvikler selvtillid og selvværd. Selvtillid kan bruges til at skabe bevidsthed om egne svagheder og ikke mindst til at gøre svagheden til et udviklingspotentiale.

Gennem uddannelsen kommer du mange gange til at tage stilling til dig selv og vi tilstræber tydelige værdier og holdninger - at finde sin filosofi, sin identitet er eksistentielt for måden at håndtere sit arbejde og liv på, dette sker på uddannelsen, gennem træning, erfaring, feedback, refleksion og supervision af træning.


Træningsgrupper

På første modul dannes træningsgrupper. Efter hvert uddannelsesmodul forholder træningsgrupperne sig til en eller flere hjemmeopgaver med udgangspunkt i teorien og den praktiske træning fra det netop gennemførte modul.

En aktiv træningsgruppe med engagerede medlemmer er en vigtig del af coachuddannelsen. Det er her, der frit kan trænes og reflekteres over faglige og personlige udfordringer. I træningsgruppen hentes inspiration til at udfylde rollen som coach. For at udfylde rollen og gøre det godt må coachen til stadighed reflektere over sin egen praksis og over sit eget liv.

Træningsgruppen er for mange af vore deltagere blevet en erfa og netværks gruppe som arbejder videre efter endt uddannelse.


Hjemmeopgaver

Efter hvert uddannelsesmodul forholder træningsgrupperne sig til en hjemmeopgave med udgangspunkt i teorien fra det netop gennemførte modul. I træningen arbejdes der med brug af observatør eller reflekterende teams. Observationerne indeholder ofte vigtige budskaber til udvikle og skaffe overblik for coach rollen. Det er afgørende for coachens udvikling at tage stilling til udviklingsforkanten i den aktuelle situation og derved sætte fokus.


Litteratur på uddannelsen


Obligatorisk litteratur på grundlæggende coaching og kommunikation

 • Coaching - hvad, hvorfor, hvordan: Gjerde, Susan
 • At lykkes: Martin Seligman
 • Det selvhelbredende menneske: Ehdin, Susanna
 • Social intelligens: Goleman, Daniel
 • Livets dilemmaer – En bog om eksistentiel psykologi: Jacobsen, Bo


Anden relevant litteratur

 • Tredje generations coaching: Stelter, Reinhard
 • Coaching, læring og udvikling: Stelter, Reinhard
 • Mindfulness og meditation i liv og arbejde: Risum, Jens Erik
 • Motivation – Viden og værktøj fra positiv psykologi: Sheldon, Kennon
 • Motivations samtalen: William R. Miller & S. Rollnick
 • Positiv Psykologi: Myszak, Anders og Simon Nørby
 • Nuets kraft: Tolle, Eckhart
 • BEVIDSTHED, BEVIDSTHED, BEVIDSTHED: De Mello, Anthony
 • Løsningsfokuseret coaching: Berg, Insoo Kim & Peter Szabó
 • Kognitiv coaching: Oestrich & Johansen
 • Kommunikation og økomentale systemer:  Ølgaard, Bent


Tilmelding til IDL Coachuddannelse

Tilmelding her.


Certificeringsforløb, hvis du ønsker at dokumenterer din coaching: læs mere her


Coachuddannelsen tilbydes også som internt kursus til virksomheder, organisationer og institutioner.

IDL er leverandør af coachuddannelser/lederudvikling til private og en lang række små og støre danske virksomheder, kommuner og organisationer. Coachuddannelse af høj kvalitet er en afgørende faktor når organisationen vil indføre et coachende miljø og coaching baseret ledelse. Vore erfaringer og referencer spænder vidt og vi formidler gerne kontakt til relevante referencer. 

Uddannelsen udvikles løbende og vi forbeholder os derfor retten til ændringer. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB

Rendebanen 13, 6000 Kolding

Telefon 42 67 33 99